VERBOUWSTROMEN GEEFT INPUT VOOR SCHRAPSESSIE VERDUURZAMING GEBOUWDE OMGEVING

Begin oktober 2022 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin Kamerleden Henri Bontenbal (CDA) en Pieter Grinwis (CU) stelden dat de energietransitie in de gebouwde omgeving aanloopt tegen overbodige en onnodig complexe wet- en regelgeving. In de zorgsector werd als oplossing voor ditzelfde probleem eerder gekozen voor “ontregelen”, door bijvoorbeeld zogenaamde “schrapsessies” te organiseren. De twee Kamerleden stelden voor dat dergelijke sessies ook kunnen worden georganiseerd om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen.

Verbouwstromen kijkt daarbij specifiek door de bril van de renovatie-treintjes die we willen helpen creëren

Het verzoek van de Kamer is vervolgens doorgezet naar de Klimaattafel Gebouwde Omgeving, waar alle partners werden uitgenodigd om mee te denken: kunnen we bepaalde onderdelen van regels en wetten schrappen of aanpassen, om zo belemmeringen weg te nemen? Dit mede gezien het tempo dat nodig is om de energietransitie te laten slagen. Langs deze route is het verzoek om input te leveren ook bij Verbouwstromen binnengekomen. Ivo Opstelten (Stroomversnelling, Verbouwstromen) legt uit hoe Verbouwstromen dit vervolgens heeft opgepakt.

Ivo Opstelten: “Mijn rol in het Verbouwstromen programma is dat ik met een klein team kijk naar ‘kansen en knelpunten’. Soms liggen die ook op het gebied van wet- en regelgeving. Daarom had ons team al een eerste inventarisatie gedaan, maar dan meer op onderwerp-niveau. Verbouwstromen kijkt daarbij specifiek door de bril van de renovatie-treintjes die we willen helpen creëren.

Rem op renovatie-treintjes
“Een grote juridische belemmering voor de vorming en implementatie van renovatie-treintjes is de Wet natuurbescherming (ingediend onder de naam Flora & Fauna). Een ander voorbeeld komt voort uit de manier waarop Welstand nu wettelijk is geregeld. Er worden vaak spelregels gehanteerd die op z’n minst wijk-specifiek, en soms zelfs vrijwel woning-specifiek zijn. Dat staat de ontwikkeling en implementatie van industrieel vervaardigde oplossingen enorm in de weg.”“Laat ik nog een ander voorbeeld noemen van een voorstel, waarvan ik weet dat ook minister De Jonge vindt dat er goed naar gekeken moet worden: het Eigendomsrecht. Wanneer je als particulier je huis of appartement verkoopt, dan moet je een energielabel kunnen overleggen, op straffe van een boete. Maar verder dan dat gaan de regels niet. Verduurzaming van de koopsector is nog steeds vrijblijvend. Gemeenten lopen daar tegenaan, bijvoorbeeld omdat ze vanuit hun Transitievisie Warmte in bepaalde wijken vaart willen maken. Het moment van koop/verkoop is feitelijk ideaal om een woning met een slecht label aan te pakken, maar daar is nu nog niets over geregeld. Ons voorstel op dit punt gaat dus niet over het schrappen van regels, maar juist over aanscherping. De specifieke aanscherping die we voorstellen is geënt op regelgeving die recent in Vlaanderen is doorgevoerd. Je hebt het dan over een verplichting voor de koper om binnen vijf jaar een woning naar het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. Dat gewenste kwaliteitsniveau wordt bovendien opgehoogd naarmate we dichter bij 2050 komen.”

De 18 concrete voorstellen
Aanbestedingsvereisten in huursector
Beperkte handelingsruimte woningcorporaties
Bouwbesluit 1: Vangnet eisen na-isolatie
Bouwbesluit 2: Ruimte voor aanscherping BENG
Bouwbesluit 3: Verbeteren energieprestatie bij eigendomsoverdracht
BTW gelijkheid
EPV warmte
Flora en fauna
Gebouwgebonden financiering
Gevolgen acantus arrest
Natuurversterking
OZB onafhankelijk van verduurzamingsniveau
Passend toewijzen op basis van woonlasten
Saldering
Subsidieregelingen
Vangnet VvE deelnemers in energiearmoede
Welstand
Wettelijke reservering verduurzaming VvE's

Op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven over het laatste nieuws van Verbouwstromen?

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Verbouwstromen ondersteunt het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) in het realiseren van haar doelen en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.