Q&A

Het programma is officieel van start per november 2022 en loopt tot en met 2025, met de intentie dit te verlengen met nog eens 4 jaar. 

Deze organisaties hebben ieder vanuit hun eigen invalshoek en netwerk de nodige kennis en expertise op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving en hoe deze te versnellen. Ze zijn op een gezamenlijke missie maar hebben elk een unieke en complementaire bijdrage aan het geheel. Door deze kennis/expertise te bundelen in het programma Verbouwstromen, kan een effectief en ter zake kundig programma worden ingericht met een integrale aanpak van de opgave. 

In een kansrijk samenwerkingsverband wordt concreet gewerkt aan het sneller en op grote schaal verduurzamen van veel meer woningen. In het samenwerkingsverband zijn in ieder geval vraag- en aanbodzijde vertegenwoordigd en werken partijen gecommitteerd samen. Om te bepalen welke kansrijke samenwerkingsverbanden in aanmerking komen voor ondersteuning door Verbouwstromen, is een afwegingskader in ontwikkeling. 

Het Verbouwstromen team wil een ondersteuningsaanbod ontwikkelen dat goed aansluit op de behoefte van de verschillende doelgroepen. Daartoe worden op dit moment verkennende gesprekken gevoerd. Ook ontwikkelt Verbouwstromen een afwegingskader om onderbouwd en transparant te kiezen welke samenwerkingsverbanden ondersteund worden. In het voorjaar van 2023 gaat het ondersteuningsprogramma van start.  

Nee. Verbouwstromen is een autonoom programma van De Bouwcampus, Stroomversnelling, TKI Bouw en Techniek en TKI Urban Energy. Het ministerie van BZK subsidieert Verbouwstromen vanuit het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) omdat het bijdraagt aan programmalijn 5 Innovatie in de bouw. 

Het CO2 neutraal renoveren van bestaande woningen met aandacht voor hergebruik, klimaatadaptatie, biodiversiteit en natuurwaarden. 

Nee, het programma Verbouwstromen is anders van aard en opzet. De Renovatieversneller was een subsidieregeling met ondersteuningsprogramma. De Renovatieversneller richtte zich specifiek op de sociale woningbouw en wilde door vraagbundeling van corporaties met gelijke woningtypen (‘opdrachtenmandjes’) warmteaanbieders en bouwbedrijven collectief verleiden tot een gezamenlijk aanbod. Verbouwstromen richt zich op het versterken van kansrijke samenwerkingsverbanden van vraag en aanbod waarmee opschaalbare en voorspelbare renovatiestromen ontwikkeld kunnen worden om woningverduurzaming in zowel de koop- als (vrije) huursector te versnellen en op het wegnemen van knelpunten die een snelle opschaling belemmeren. Verbouwstromen is geen subsidieregeling.