Tijdelijke opdracht Projectleider implementatie uitvoeringsaanpak verduurzaming woningbouw I Verbouwstroomontwikkelaar

Flexibele inhuur op basis van beschikbare vraag uit regio’s voor periode van 6 maanden 

Aanleiding 

Nederland staat voor een enorme verduurzamingsopgave van de bestaande woningvoorraad. In totaal moeten er circa 8 miljoen woningen verduurzaamd worden. De uitvoering van de verduurzaming van woningen moet sneller. Als we doorgaan in het huidige tempo dan halen we de klimaatdoelen niet. Dat vraagt om nieuwe aanpakken waarin de verduurzaming veel klantgerichter en meer gestandaardiseerd vorm krijgt, waarmee prijs/prestatie verbetert, doorlooptijden verkorten en de arbeidsproductiviteit stijgt. Verbouwstromen spant zich hiervoor in. Het programma is een samenwerkprogramma van De Bouwcampus, Stroomversnelling, TKI Bouw en Techniek en TKI Urban Energy waarin zij hun innovatieve kracht en netwerken bundelen om de verduurzaming te versnellen.  

De MCO aanpak 

In de koopmarkt werkte Verbouwstromen het afgelopen jaar aan vraagorganisatie via een regionale verduurzamingsaanpak. Alle gemeenten die gemeente-overstijgend wilden samenwerken in deze aanpak konden ondersteuning van Verbouwstromen vragen. Dat deden 13 regio’s. In al deze regio’s sloegen gemeenten de handen ineen rond dezelfde opgave: hoe krijgen we de inwoners van onze gemeente zover dat ze hun woning gaan verduurzamen en hoe kunnen we de beschikbare gelden daarvoor met maximale impact inzetten? In co-creatie met deze regio’s ontstond een meerjarige ontzorgingsaanpak: oftewel de MCO-aanpak. Binnen de MCO-aanpak draagt de regiotrekker zorg voor het samenwerkproces met de betreffende gemeenten; de projectleider MCO vanuit Verbouwstromen ondersteunt hen daarbij op de inhoud en faciliteert het proces naar en van de uitvoering en implementeert daarbij de MCO-aanpak in de regio. 

Wat is kenmerkend voor deze aanpak? 

 • We schalen op van eenmalige projecten naar een meerjarige aanpak; 
 • We gaan van lokale naar regionale samenwerking; 
 • We gaan doorlopend leren en verbeteren; 
 • We bouwen aan een basis voor de lange termijn.  

Begin 2024 komen er twee aanbestedingen op de markt waarin deze aanpak in uitvoering wordt gebracht. De uitvraag is bedoeld voor ontzorgingspartijen die de bewoners ontzorgen in de gehele klantreis van advies tot en met uitvoering. Data-analyse en het formuleren van leerdoelstellingen moeten borgen dat ook in de uitvoering een versnelling optreedt door een hogere conversie, maar ook door een kortere doorlooptijd. Meer doen, met minder mensen. Met de beschikbare middelen 3x zoveel impact maken. Dat is wat we beogen. Wil jij daaraan bijdragen? 

De opdracht 

Nu Verbouwstromen met twee regio’s een verduurzamingsaanpak heeft ontwikkeld rond de beschikbare gelden van SPUK lokale aanpak isolatie, kloppen meer regio’s en gemeenten aan voor ondersteuning van Verbouwstromen. Dat betekent dat we de ontwikkelde aanpak willen dupliceren naar andere regio’s. Twee nieuwe regio’s hebben zich gemeld voor deze aanpak, welke we zo snel mogelijk willen opstarten. Daarnaast voeren we gesprekken met nog een tweetal regio’s.  

We zoeken een senior projectleider die direct aan de slag wil om de nieuw ontwikkelde uitvoeringsaanpak, voor de verduurzaming van particuliere grondgebonden woningen, te implementeren bij regionale samenwerkingsverbanden. 

De opdracht kent de volgende activiteiten: 

 • Het eigen maken van de MCO-aanpak door ‘learning by doing’; 
 • Het begeleiden van regio’s met samenwerkende gemeenten bij het naar de markt brengen van de MCO-uitvoeringsaanpak volgens een vast stappenplan; 
 • Het inrichten van een strategische samenwerking en inhoudelijke ondersteuning bij de aanbesteding; 
 • Het optimaliseren van de MCO-aanpak aan de hand van praktijkervaringen en uitkomsten uit data-onderzoek; 
 • Het ondersteunen van het regionale uitvoeringsteam bij de inrichting van de leeromgeving en de doorontwikkeling van de proposities; 

Beoogd resultaat: 

In de komende zes maanden twee regio’s begeleiden naar de MCO-aanpak, twee regio’s ondersteunen in de uitvoering van de MCO-aanpak. De MCO-aanpak is doorontwikkeld met praktijklessen naar een aanpak met nog meer impact. 

Het team 

Binnen Verbouwstromen werken wij vanuit verschillende teams (de marktteams koop, huur en VvE;  en teams rond Kansen en Knelpunten, Communicatie en Het Nieuwe Werken) aan een systeemverandering in de renovatie van de bestaande bouw. 

In het koopteam van Verbouwstromen werken 7 mensen aan de ontwikkeling van uitvoeringsaanpakken en de conditionering van de markt, waardoor opschaling kan plaatsvinden. Binnen het marktteam is de verbouwstroomontwikkelaar MCO je eerste aanspreekpunt. Deze senior is verantwoordelijk voor de inhoud van de aanpak. In Q1 zal na selectie van een marktpartij de uitvoering starten onder leiding van de verbouwstroomontwikkelaar. Parallel hieraan zal jij als projectleider nieuwe trajecten in nieuwe regio’s starten. In de loop van Q2 zal de verbouwstroomontwikkelaar met zwangerschapsverlof gaan. Het opvolgen van diens takenpakket zien we als potentieel. 

Binnen het marktteam koop zijn twee mediors die helpen de MCO-aanpak vorm te geven. Met workshops begeleiden jullie als duo regio’s om te komen tot een uitvoeringsaanpak en deze vervolgens uit te vragen aan de markt. Verbouwstromen ondersteunt regio’s met stappenplannen en gestandaardiseerde formats. In de uitvoeringsfase ligt het accent op het leren en doorontwikkelen van een steeds effectievere aanpak. 

Over de functie 

Je weet dat versnellen moet, maar niet makkelijk is. Organisatie-overstijgend samenwerken gaat niet vanzelf, jij weet als geen ander hoe je partijen in beweging brengt. Daarnaast begeef je je gemakkelijk in een complexe context met een grote diversiteit aan stakeholders. Dat betekent dat je de nodige ervaring met je meedraagt die ervoor zorgt dat je rekening houdt met het brede veld waarbinnen je werkt, zónder focus en snelheid te verliezen. Je hebt een open mind en bent goed in het simpel en behapbaar maken van complexe opgaven. Je hebt ervaring opgedaan in de uitvoeringspraktijk, waardoor je weet waar partijen tegenaan lopen. Je bent goed ingevoerd in de relevante inhoudelijke thema’s. Met een gestructureerde aanpak creëer je overzicht voor deelnemende gemeenten. Bij de begeleiding van regio’s hanteer je als vanzelfsprekend het opschalingsperspectief.  

Wij zoeken een professional:  

 • met minimaal 10 jaar werkervaring, waaronder bij gemeenten / lokale overheden, en affiniteit met transitie-/uitvoeringsopgaven; 
 • die bekend is met de complexiteit van de energie-/grondstoffentransitie in de gebouwde omgeving, de benodigde connecties bezit in het bijbehorende stakeholderveld en zicht heeft op relevante wet- en regelgeving; 
 • die zich bewust is dat de duurzame transitie in de gebouwde omgeving niet een louter technische, maar vooral ook een sociale en samenwerkopgave is; en daarbij de nodige processensitivteit beheerst die weet wanneer en waarop je moet schakelen; 
 • die een proactieve persoonlijkheid heeft en het in zich heeft om nieuwe werkwijzen van de grond te trekken en  daarbij een lerende houding laat zien, analytisch sterk is en een systematisch en resultaatgericht werkwijze: we willen actie!  

Dit bieden we  

Een plek in een uniek programma waar je het verschil kan maken in de verduurzamingsopgave van Nederland. Verbouwstromers zijn intrinsiek gemotiveerde en gedreven professionals die hard werken, maar ook samen tijd maken voor een borrel. We werken elke donderdag samen op het kantoor van TKI Urban Energy in Utrecht. Veel van het werk gebeurt in de regio’s waar je met gemeenten in werksessies de uitvoeringsaanpak ontwikkelt en implementeert. 

We hanteren voor deze opdracht de volgende voorwaarden:  

 • De MCO-aanpak is de basis voor alle werkzaamheden, standaardisatie en opschaling van deze aanpak is het uitgangspunt 
 • De uitvoering van deze opdracht kan zo snel als mogelijk starten, beslaat max. 3 dgn/w en loopt tot 1 okt.  
 • Inhoudelijk leg je verantwoording af aan de senior verbouwstroomontwikkelaar MCO. Behaalde doelen en voortgang bespreek je met de marktowner koop.  
 • De projectleider is verantwoordelijk voor eigen tijdsmanagement en rolafbakening en trekt aan de bel, zodra de afgesproken 3 dagen worden overschreden; 
 • Na 2 maanden is er een wederzijdse, bindende evaluatie; Het beschikbare uurtarief is maximaal 115 euro per uur exclusief btw, te bepalen naar relevante ervaring.  

Solliciteren of meer informatie? 

Wij vragen je bij interesse een offerte te sturen, waarin je aangeeft hoe jouw persoonlijkheid, kennis en vaardigheden goed bij deze rol en Verbouwstromen passen, dit alles vergezeld van een CV.  
 
Wil je meer weten? Neem dan contact op met marktowner koop Annemieke van Doorn via 06-13947433 of mail naar info@verbouwstromen.nu. Omdat we per direct iemand zoeken, is een snelle reactie gewenst. 

Op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven over het laatste nieuws van Verbouwstromen?

The WP Forms plugin is not activated

Verbouwstromen ondersteunt het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) in het realiseren van haar doelen en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.